واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر سید محمد باقر نام خانوادگی:فضل جو
سمت سازمانی :مدیر گروه , هیات علمی شماره تماس :