واحد سازمانی
نام کارمند :علی اصغر نام خانوادگی:کاظم زاده
سمت سازمانی :کارشناس مسئول آموزش , مسئول روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع شماره تماس :