واحد سازمانی
نام کارمند :علی اصغر نام خانوادگی:کاظم زاده
سمت سازمانی :مسئول روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع شماره تماس :33379527

شرح وظایف پست سازمانی کارشناس روابط عمومی
1- پاسخگویی و تهیه پیش نویس نامه های ارسالی براساس راهنمایی مسئولین ذیربط.
2- جمع بندی، برنامه ریزی و همکاری در امور اجرایی برنامه های آموزشی ضمن خدمت و باز آموزی.
3- کنترل حضور و غیاب شرکت کنندگان و تهیه تنظیم و صدور گواهینامه دوره.
4- همکاری در تهیه بسته های آموزشی مورد نیاز دوره ها با بهره گیری از اساتید صاحب نظر و پیگیری مراحل تایید آن از مراجع ذیربط.
5- مطالعه و ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی ارائه شده ( کمی و کیفی ) ، تجزیه و تحلیل فرمهای نظر سنجی و برنامه ریزی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات از طریق جمع آوری نظرات و ارائه گزارش لازم به مسئول مربوطه.
6- برقراری ارتباط سازنده و موثر با دانشجویان علاقه مند به حوزه های طب سنتی، تاریخ پزشکی و اخلاق پزشکی و انعکاس موارد و تکات قابل توجه به مقامات مافوق.
7- برنامه ریزی و اجرای امور مربوطه به برنامه های آموزشی حسب نظر مسئولین ذیربط.
8- انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه ای و تشریفاتی و سمعی و بصری بر اساس برنامه ه و نیازها.
9- انجام امور مربوط به روابط عمومی و اطلاع رسانی برنامه های آموزشی ( سمینار – کارگاه – دوره های آموزشی )
10- بکارگیری حداکثر توان و انرژی به منظور رشد و توسعه طب سنتی با هماهنگی مسئولین مرکز.
11- طراحی و برنامه ریزی برنامه های ویژه آموزشی ( طب سنتی ) برای کارکنان، دانشجویان، اساتید و عموم مردم در جهت ارتقاء سلامت جامعه با هماهنگی مسئولین مرکز.
12- نگهداری آراسته محیط کار ی مرکز و انجام امور مربوط به موضوع.
13- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مسئولین ذیربط.
14- خلاقیت، ابداع و نوآوری در حوزه وظایف و عملکرد مرکز.
15- شرکت فعال در دوره های آموزشی، مهارتی و کارآموزی در جهت ارتقای معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
16- بستر سازی برای انجام امور مرکز در سطح دانشگاه، وزارتخانه ، استانی و ملی.
17- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
18- گسترش ارتباطات و استفاده از مهارتهای روابط عمومی برای بسترسازی فعالیتها.