واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر لاله نام خانوادگی:خدایی
سمت سازمانی :هیات علمی شماره تماس :