واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر محمدعلی نام خانوادگی:تربتی
سمت سازمانی :ریاست , رئیس دانشکده , هیات علمی شماره تماس :