برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی

شرح وظایف و اختیارات معاونت اداری و مالی

 • کسب خط مشی و دستورالعملهای کلی در زمینه فعالیتهای اداری و مالی از ریاست مرکز در قالب خط مشی اجرائی دستگاه.

 • بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی امور اداری و مالی بر اساس نیازمندیها.

 • هدایت عملیات و برنامه های اداری و مالی از طریق اعمال نظارت و ارائه راهنمائی های لازم.

 • اشتراک مساعی در تنظیم بودجه با ریاست مرکز.

 • بررسی و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملها و ارائه طریق لازم به واحدهای تحت سرپرستی.

 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی راندمان کار پرسنل.

 • تشکیل جلسات لازم با واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدها و بخشهای مرکز به منظور هماهنگی در پیشرفت امور.

 • شرکت فعال در جلسات مشورتی و جلسات متشکله در شورای مسئولین مرکز در جهت رفع مشکلات سازمانی، نظارت و پیگیری امور و ارزشیابی آنها تا حصول نتایج.

 • نظارت و کنترل نحوه هزینه گزاری بر اساس ضوابط و مقررات جاری و بررسی دفاتر و تراز عملیات مرکز.

 • نظارت، کنترل و رسیدگی به نحوه کار شرکتهای خدماتی.

 • نظارت، کنترل و امضاء احکام، اسناد مالی و تعهدآور اعم از جاری، عمرانی و ردیفها.

 • بررسی اموال و موجودی های نقدی و جنسی مرکز از طریق کنترل دفاتر و انبارگردانی، حداقل سالی یکبار.

 • تعیین خط مشی صحیح در انجام خدمات اداری و مالی با توجه به سیاستهای کلی دانشگاه.

 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 

 • نوشته شده
 • در شنبه هفتم مهر 1397
 • توسط ساناز قادری